UOB ประกาศซื้อกิจการธนาคารกลุ่มลูกค้าของซิตี้ประเทศไทย

Citi ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการขายธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลของซิตี้ ประเทศไทยให้กับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *