สรุปผล TMBAM ปิด 2 กองทุนตราสารหนี้

TMBAM ปิด 2 กองทุนตราสารหนี้


เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย (TMBAM Eastspring) แจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์ภาวะวิกฤต โควิด-19 นั้นได้มีผลกระทบในส่วนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมถึงตลาดตราสารหนี้ด้วย สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ ซึ่งวันนี้จะมีการสรุปให้ได้อ่านกันว่าเกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจและสังคมของไทยอย่างไร


TMBAM มีมาตรการสำหรับการดำเนินการ สำหรับการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือตราสาร ได้แก่

  1. ยกเลิกการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด สำหรับรายการที่มีผลในวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ*
  2. สงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการได้*

วิเคราะห์ผลกระทบ


การเกิดภาวะของโรคระบาดอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ทำในตลาดตราสารหนี้ได้รับผลกระทบจากการที่นักลงทุนขายเทตราสารหนี้อย่างรุนแรง (Panic Sell) ในทางเศรษศาสตร์ คือ นักลงทุนมีความพยายามต้องการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดมากขึ้น เนื่องจากเกิดปัญหาด้านสภาพคล่อง ทำให้ในตลาดมีความต้องการขายออกมากกว่าปกติ แต่ไม่มีการซื้อเกิดขึ้น ทำให้ราคาซื้อขายมีช่องว่างมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่ไม่สามารถขายตราสารที่ถืออยู่ออกไปในราคาปกติ ราคาของตราสารจะตกลงต่ำมาก

TMBAM Eastspring จึงตัดสินใจปิดกองทุนตราสารหนี้ทั้ง 2 กองทุน ถือเป็นวิธีรักษาผลประโยชน์ทั้งในส่วนของนักลงทุนและของลูกค้าไว้ด้วย เพราะจากนั้นจะได้มีการทยอยขายสินทรัพย์อย่างเหมาะสม เพื่อจะคืนเงินให้ลูกค้าต่อไปนั่นเอง*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *