ยื่นภาษีออนไลน์2567 สำหรับเงินได้จากปี2566 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และขั้นตอนอะไรบ้าง มาดู

สำหรับการยื่นภาษีอัพเดตล่าสุดปี 2567 ต้องยื่นภาษีออนไลน์เท่านั้น โดยเป็นงานยื่นภาษรชีจากรายได้ หรือเงินได้จากปี 2566 บุคคลธรรมดาที่ผ่านมา แน่นอนว่า กรมสรรพากรได้มีการกำหนดกฎเกรฑ์ในการชำระภาษีของคนไทยทุกคนที่มีเงินเดือรประจำตั้งแต่ 120,000 บาทต่อปี หรือผู้มีรายได้อื่นๆ ตั้งแต่ 60,000 บาทต่อปี ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ตรงตามเกรฑ์นี้ โดยสามารถยื่นภาษีด้วยตนเองไดที่สำนักงานสรรพากร และยังสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้อีกด้วย ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th สามารถยื่นภาษีออนไลน์ในเดือนมกราคม – มีนาคม 2567

เอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีออนไลน2567

สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ และยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนเป็นรายได้เพียงอย่างเดียวให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 หากใครได้รับเงินเดือนและยังรายได้ประเภทอื่นๆ ให้ยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.90 เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

ยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.91

1.เอกสารแสดงรายได้ 
เป็นเอกสารที่ได้รับจากทางนายจ้าง หรือทางบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการยื่นภาษี เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ
2.เอกสารที่สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษี (ตามจริง)
• ใบเสร็จค่าเบี้ยประกันไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ
• หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคาร
• ใบเสร็จการซื้อกองทุน RMF/SSE/SSFX
• หลักฐานการบริจาคต่างๆ
• ใบกํากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน จากโครงการ “ช้อปดีมีคืน” เป็นต้น
(เอกสารการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม จะมีทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรบุตร : สำหรับคนมีคู่ )

ยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.90

จากข้างต้นใช้ผู้มีเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่หากใครได้รับเงินเดือนและยังรายได้ประเภทอื่นๆ ให้ยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.90

เอกสารที่จะต้องเตรียม เหมือนกับการยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.90 แต่มีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
– รายงานเงินสดรับ – จ่าย* ใบเสร็จรับเงิน ค่าวัตถุดิบต่างๆ หรือสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจําหน่าย
*รายงานเงินสดรับ – จ่าย ตามที่กรมสรรพากรกําหนด

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์2567

สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนที่มีเงินเดือน และมีรายได้อย่างอื่น ให้ยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.90/91 มีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร : www.rd.go.th

2.กดไปที่ เมนู : ยื่นแบบออนไลน์ (ปุ่มสีเขียว)

3.เข้าสู่ระบบ โดยการกรอกข้อมูล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

4.หากข้อมูลถูกต้อง ให้เลือกที่: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 แล้วกรอกข้อมูลต่างๆตามขั้นตอน เพื่อนยิ่นภาษีออนไลน์ให้สำเร็จ

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *