'Marketing Funnel' หลักการทำการตลาดพื้นฐานที่นักการตลาดต้องรู้!
Marketing Funnel คืออะไร? Marketing Funnel โดยรวมๆ คือ ช่องทางการซื้อของลูกค้า หรือเส้นทางการซื้อของลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์รูปแบบการทำการตลาดของธุรกิจ และสามารถนำไปปรับปรุงแผนการตลาดที่ทำอยู่ได้เช่นกัน นักการตลาดหลายคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่า Marketing Funnel แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ วันนี้เราจึงมาสรุปข้อมูลและกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ […]
9 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ สร้างยอดขายเพิ่มขึ้น!
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำคัญอย่างไร  เมื่อช่องทางออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลกับแบรนด์สินค้าหรือธุรกิจ แทบทุกธุรกิจทุกประเภททั่วโลกใช้ช่องทางออนไลน์ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการ ทำให้การปรับกระบวนการวิเคราะห์ตลาด รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นต้องปรับเปลี่ยนไปตามประเภทช่องทางการขาย เพราะพฤติกรรมการเลือกซื้อและการใช้จ่ายของผู้ใช้งานออนไลน์ ต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสเทรนด์ดิจิทัลเช่นกัน (อ่านเพิ่มเติม: ออนไลน์ ทำให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทย เปลี่ยนไป) ดังนั้น การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ดีของธุรกิจคือการปรับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนไป วันนี้จึงมาบอกเล่า กลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ที่อาจจะสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้ให้ได้อ่านกัน 9 […]