Information Operations คืออะไร
IO คืออะไร ทำไมต้องมีปฎบัติการนี้ กำลังเป็นกระแสอย่างมากบนโลกออนไลน์ สำหรับคำว่า IO ในตอนนี IO เป็นคำย่อมาจาก Information Operation หรือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่า ปฎิบัติการข่าวสาร เมื่อก่อนคำนี้ถูกนำมาใช้ในเชิงการชิงความได้เปรียบในการสงคราม โดยหลักการที่สำคัญของ ไอโอ […]