ChatGPT สร้างรายได้ด้วยการทำ Affiliate ทำยังไงมาดู ในยุคสมัยนี้ คนส่วนใหญ่หารายได้ออนไลน์ด้วยการทำ Affiliate ซึ่งการสร้างรายได้ด้วยการทำ Affiliate มีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการรีวิว การเขียนบทความ หรือการทำคอนเทนต์ แต่การจะทำสิ่งเหล่านั้นได้จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ทำบทความให้น่าเชื่อถือ และทำให้คนสนใจ ซึ่งในปัจจุบันนี้ […]