ACCESSTRADE จัดงาน ACCESSTRADE Summit 2022
ACCESSTRADE Summit 2022 การประชุมระดับโลกเพื่อส่งเสริมการเติมโตของตลาด ACCESSTRADE Summit 2022 เป็นการจัดการประชุมระดับโลก ในด้านประสิทธิภาพของนักการตลาดงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเติมโตของตลาด และยังเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายสำหรับนักการตลาดในปัจจุบันเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ และ ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบใหม่ๆ เป็นอีกหนึ่งงานประจำปีของ ACCESSTRADE ที่จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2017 […]