แจกเงินอุดหนุน ผู้ประกอบการ 3,000 บาท ต่อพนักงาน 1 คน
ยอดลงทะเบียน ขอรับเงินอุดหนุน 3000 บาท 3 เดือน ใกล้จะหมดเวลาลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน 3000 บาท สำหรับการส่งเสริมการจ้างงาน SME เพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 […]