เช็ควันจ่ายเงินบำนาญ ชราภาพ ตลอดชีวิต สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ หลักประกันเพื่อผู้ประกันตนอุ่นใจยามเกษียณ เงินบำนาญ คือ เงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิต ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และจะบอกเพิ่มอีก 1.5% ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสนทบครบทุก […]