เปิดสาเหตุในการเลื่อนจ่ายเงินผู้สูงอายุ กันยายน 2563
กรมบัญชีกลางแจงสาเหตุเลื่อนจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยยังชีพคนพิการ โดยปกติแล้วทางกรมบัญชีการจะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยยังชีพคนพิการทุกๆวันที่ 10 ของทุกเดือน แต่ในวันที่ 10 ของเดือนกันยายน 2563 […]