ประกันรายได้ข้าวปี 2565 และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เปิดรายละเอียด ธกส. โอนเงินประกันรายได้ข้าวปี 2565 และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท หรือที่ชาวนาเรียกกว่า เงินช่วยเหลือเกษตรกรปี 2565 จากการค้นหาความคัดเจนจากทางรัฐบาล, […]