กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอร่างฯ ป้องกันความเสี่ยงเงินกู้สหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอครม.เห็นชอบ 2 ร่างกฎกระทรวง กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กกส.) ได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพิ่มเติมจำนวน 2 ฉบับ ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยมีร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับคือ ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน […]