รายละเอียดลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ
เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครรับเบี้ยผู้สูงอายุ และ เบี้ยผู้พิการ เปิดเผยข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ และ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันประเทศไทยมีตัวเลขผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปคิดเป็นจำนวน 11 ล้าน 6 แสนกว่าราย คิดเป็น 17.57% […]