MRT ปิดบริการชั่วคราว 4 สถานี
เช็คด่วนพรุ่งนี้ MRT ปิดให้บริการชั่วคราว 4 สถานี จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จากทางกระทรวงคมนาคม รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. และ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ แจ้งว่า “ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ […]