IMF กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
IMF คืออะไร? IMF หรือ International Monetary Fund หรือสามารถเรียกเป็นภาษาไทยว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คือ องค์กรที่รัฐบาลของกลุ่มประเทศพันธมิตรได้ร่วมก่อตั้งขึ้น มีข้อบังคับว่าประเทศที่จะเป็นสมาชิกธนาคารโลก และจะต้องเป็นสมาชิกของ IMF ด้วย ซึ่งมีแนวคิดการก่อตั้งมาจากการประชุม […]
Economics Recession 'ภาวะเศรษฐกิจถดถอย' คืออะไร?
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย คืออะไร? ภาวะเศรษฐกิจถดถอย คือ ภาวะที่เกิดขึ้นของการเติบโตของ GDP ติดลบอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (อย่างน้อย 2 ไตรมาสติดต่อกัน) ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า Economics Recession คือ การหดตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ […]