วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทุกวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จะถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่จะเป็นวันให้ทุกคน ทุกประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ โดยประเทศไทยได้ปฏิบัติ และมรเจตนารมณ์ร่วมชัดเจนที่จะยืนยันร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2530 จนมาถึงปัจจุบันนี้ […]