ลดราคาไฟฟ้า ครึ่งราคา
มติที่ประชุมเรื่องค่าไฟ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ออกมากล่าวหลังจากมีการประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการประชุมดังกล่าง ได้มีผลสรุปเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟ ที่จะช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้ 3 […]