คุ้มครองเงินฝากจาก 5 ล้านบาทเหลือ 1 ล้าน
การลงวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาท ไม่กระทบความเชื่อมั่น จากการแสข่าวที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง เกี่ยวกับการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทนั้น ไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้ฝาก แต่อย่างใดในส่วนของสาเหตุทางสถาบันการเงินยังเข้มแข็ง และยังชี้ว่าให้ผู้ฝากใช้เวลาเตรียมตัวเพียงพอแล้ว ทางด้านออมสินได้ออกมาประเมินว่าจะมีเม็ดเงินฝากไหลเข้าธนาคารหลังการลดวงเงินคุ้มครอง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน จากการเปิดเผยข้อมูลของปลัดกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยถึงปกรณีการคุ้มครองเงินฝาก […]