ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน วันสุดท้าย
กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิเราชนะได้ถึง 5 มีนาคม 2564 นี้ ใกล้ถึงวันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ รวมไปถึงกลุ่มที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิได้ ทำให้ทางรัฐบาลเปิดอีกหนึ่งช่องทางในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อขอรับเงินเยียวยา 7,000 บาท จากทางรัฐบาล […]