เปิดข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง มีอำนาจอะไรบ้าง
เจาะลึกการประกาศสถานณ์การฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยมีการลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นั้น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 วรรค 2 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยนายกรัฐมนตรี […]