มาตรการเยียวยา คนกลางคืน รับ 5000 บาท
ตรวจสอบวันโอนเงินเยียวยา คนกลางคืนรับ 5,000 บาท มาตรการเยียวยาล่าสุดจากทางรัฐบาล มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำงานกลางคืน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เปิดเผยข้อมูลจากทางนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประสานงานโดยให้ทางสำนักงานประกันสังคม ดูแลและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนอย่างเร่งด่วน […]