สิ้นสุดการยื่นแบบภาษี 31 สิงหาคม 2563 นี้
สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต ทางกรมสรรพากรได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่ได้ทำการยื่นแบบ ภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.) สำหรับผู้ที่ต้องชำระาษีจะต้องทำการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อแสดงหลักฐาน ในปัจจุบันเรจาสามารถทำการยื่นแบบ ภาษีเงินได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ง่ายๆ […]