ประกาศฐานะการเงินประเทศไทย ขาดทุนสะสม
เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง รายงานฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับฐานะการเงินประจำสัปดห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนของทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศทย พุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดหา์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกันทุนสำรองเงินตรา […]