ราชกิจจานุเบกษาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ราชกิจจานุเบกษา ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านช่องทางออนไลน์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มได้ง่าย  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการ หรือ […]