เพิ่มเงินบัตรคนจน และ กลุ่มเปราะบางอีก 300 บาท
อนุมัติเพิ่มเงิน บัตรคนจน-กลุ่มเปราะบาง อีก 300 บาท คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเพิ่มเงินเยียวยา สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจน – กลุ่มเปราะบาง อีก 300 บาท นาน 2 เดือน โดยได้อนุมัติเงินกู้ให้กับกระทวงการคลัง […]