Google เปิดข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัลในไทย-2565
ข้อมูลจาก e-Conomy SEA Report ปี 2022 เศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยในช่วงปีก่อนๆอาจจะมีตัวเลขที่ตกลงค่อนข้างเยอะเนื่องจากสถานกรณ์การระบาดของเชื้อไวรัสที่ทำให้ฉุดตัวเลขการเติมโตค่อนข้างเยอะ แต่ในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลายทำให้ธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทยมีแนวโน้มที่โตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว ทางกูเกิลได้ร่วมมือกับ เทมาเส็ก เบนแอนด์คอมพานี ได้ออกมารายงานตัวเลขดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2565 เกี่ยวกับการเติมโตของประเทศไทย ซึ่งมีตัวเลขสูงถึง 3.5 […]