ตัวเลขนักท่องเที่ยวหายทำให้รายได้ท่องเที่ยวหด
ความเสียงหายของธรุกิจท่องเที่ยว ในประเทศไทย ในปีนี้ ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราในปี 2019 นั้นคิดเป็นตัวเลขกลมๆทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านคน ซึ่งรายได้ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยคิดเป็น 1.9 ล้านล้านบาท จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยของเราไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยได้ เพราะว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศยังไม่ดีขึ้น ทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังไม่มีในช่วงนี้แน่นอน ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะมีมาตรการ […]