เยียวยากลุ่มเปราะบางผ่าน ทีมงาน เรามีเรา
รัฐบาลจัดตั้ง ทีมเรามีเราดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง รัฐบาลได้มีการจัดตั้งทีมใหม่ โดยใช้ชื่อว่า เรามีเรา เป็นทีมที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรอบล่าสุด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน หลังจากที่ นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทุกหน่วยงานได้มีการทยอยออกมาตรการเพื่อดูแลประชาชนในส่วนของการรับผิดชอบ และยังมีมาตรการออกมาช่วยเหลือแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ในขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ […]