ใบสั่งรูปแบบใหม่
ใบสั่งรูปแบบใหม่ มีผลบังคับใข้วันที่ 1 พฤศิจกายน 2563 เปิดรายละเอียดใบสั่งรูปแบบใหม่ ที่มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ข้อควรระวัง สำหรับใครที่ไม่ได้ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร จะต้องเสียโทษปรับไม่เกิน […]