ประกาศแท็กซี่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา กระทรวงคมนาคม แท็กซี่สามารถคิดค่าบริการเพิ่มเติม สำหรับสัมภาระ เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีจ้างโดยมีบริการพิเศษ สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ Taxi Meter ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการ […]