SMEs ไม่เลิกจ้างงาน สรรพากรให้หักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า
กรมสรรพากร ออกมาตรการภาษีสนับสนุน SMEs ไม่เลิกจ้าง สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า สมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงาน ได้มีการออกแถลงว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน หรืออาจจะเกิดการเลิกจ้างงาน กรมสรรพากรจึงได้ออกมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs […]
ผลของโควิด-19 กระทบเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทยมากแค่ไหน?
ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการจ้างงานแรงงานไทย ผลการศึกษาจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ออกมาให้บทสรุปว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการจ้างงานในตลาดแรงงานของไทยมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจำนวนแรงงานในประเทศไทยจะมีแนวโน้มยากจนสูงขึ้น โดยมีการวิเคราะผลการจ้างงานในแต่ละไตรมาสของปี 2563 และปี 2562 เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์การเติบโตของตลาดแรงงานไทย ในปี 2562 พบว่า ลักษณะของแรงงานมีความสัมพันธ์กับการจ้างงาน […]