IMF กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
IMF คืออะไร? IMF หรือ International Monetary Fund หรือสามารถเรียกเป็นภาษาไทยว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คือ องค์กรที่รัฐบาลของกลุ่มประเทศพันธมิตรได้ร่วมก่อตั้งขึ้น มีข้อบังคับว่าประเทศที่จะเป็นสมาชิกธนาคารโลก และจะต้องเป็นสมาชิกของ IMF ด้วย ซึ่งมีแนวคิดการก่อตั้งมาจากการประชุม […]