Shopee Food บริการส่งอาหาร

Shopee เตรียมบุกตลาดส่งอาหารในประเทศไทย โดยใช้ชื่อบริการว่า Shopee Food

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *