อัพเดตหลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุ 2566 เงินออกวันไหน ลงทะเบียนยังไง มีเงื่อนไขดังนี้

จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกประกาศเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีนี้ สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุรายเดิมยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาต่อเหมือนเดิม แต่สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ที่กำลังจะลงทะเบียนหรือกำลังรอพิจารณารับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีนี้ต้องรอเงื่อนไขใหม่จากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะกำหนดและแจ้งออกมา

เปิดหลักเกณฑ์ เบี้ยผู้สูงอายุ อัพเดต 2566

เปิดหลักเกณฑ์ เบี้ยผู้สูงอายุ อัพเดต 2566

หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบัน จะมีให้กับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไว้แล้ว โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือ จะต้องผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และจะแบ่งช่วงอายุในการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุตามขั้นบันไดของอายุ ซึ่งมีตามขั้นดังนี้

 • ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60 – 69 ปี   จะได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตรา  600   บาท/คน/เดือน
 • ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70 – 79 ปี   จะได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตรา  700   บาท/คน/เดือน
 • ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80 – 89 ปี   จะได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตรา  800   บาท/คน/เดือน
 • ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปี ขึ้นไป  จะได้รับเบี้ยยังชีพ  อัตรา  1,000 บาท/คน/เดือน

คุณสมบัติของผู้สูงอายุ

สำหรับผู้สูงอายุที่จะสามารถได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิของรับเบี้ยผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. เป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

หลักฐานในการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ

สำหรับผู้สูงอายุจะต้องเตรียมหลักฐานประกอบเพื่อใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย อย่าง ใบขับขี่ที่ออกโดยกรมขนส่ง
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับกรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านทางธนาคาร)
 • ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนเองได้ สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

ช่วงเวลาการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปี ยังไม่ 60 ปีบริบูรณ์ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่ ต.ค.65-พ.ย.65 และเดือน ม.ค. 66 -ก.ย.66 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไป เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

กรณีที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพสามารถลงทะเบียนตั้งแต่ ต.ค. 65 – พ.ย. 65 และ ม.ค. 66 – ก.ย.66 และจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ต.ค. 2566เป็นต้นไป

ช่องทางการลงทะเบียน

สำหรับช่องทางลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุกท่านสามารถติดต่อได้ที่

 • กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
 • ส่วนภูมิภาค หรือต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนา

แน่นอนว่า การรับเบี้ยผู้สูงอายุ มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก ที่ผู้สูงอายุทุกท่านต้องลงทะเบียน เพื่อให้ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนให้ครบทุกท่าน เพื่อความเป็นอยู่ และการใช้จ่ายให้ง่ายขึ้น มีเงินในกระเป๋ากันทุกคน ถึงแม้จะไม่ใช่ยอดเงินที่สูง แต่สำหรับบางคน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถทำให้อิ่มท้องไปอีกหลายมื้อ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *