เช็ควันจ่ายเงินบำนาญ ชราภาพ ตลอดชีวิต

สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ หลักประกันเพื่อผู้ประกันตนอุ่นใจยามเกษียณ
เงินบำนาญ คือ เงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิต ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และจะบอกเพิ่มอีก 1.5% ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสนทบครบทุก 12 เดือน!!

การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน

โดยแบ่งการขอรับประโยชน์ทดแทนออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. ประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ (จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต)
– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญชราภาพในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
– ผู้ประกันตนที่รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับจากเดือนที่มีสิทธิได้รับบำนาญให้จ่ายบำเหน็จแก่ทายาท เป็นจำนวนเท่ากับเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับบำนาญถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน
2. ประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพ (จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว)
– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่จ่ายในกรณีชราภาพ เฉพาะส่วนของผู้ประกันตนเพียงฝ่ายเดียว
– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุนประกันสังคมนั้นมิได้สูญเปล่า เพราะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตเมื่อถึงวัยเกษียณ ยังอุ่นใจได้ว่ามีเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิและเงินชราภาพ หรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

ตัวอย่าง อัตราเงินบำนาญชราภาพคำนญตามระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบ

  1. ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ 15 – 20 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ ร้อยละ 20.00 – 27.50 % ของค่าจ้างฌแลี่ยน 60 เดือนสุดท้าย(%) จะได้รับเงินประมาณ 3,000 – 4,125 บาท / เดือน
  2. ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ 21 – 25 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ ร้อยละ 29.00 – 35.00 % ของค่าจ้างฌแลี่ยน 60 เดือนสุดท้าย(%) จะได้รับเงินประมาณ 4,350 – 5,250 บาท / เดือน
  3. ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ 26 – 30 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ ร้อยละ 36.50 – 42.50 % ของค่าจ้างฌแลี่ยน 60 เดือนสุดท้าย(%) จะได้รับเงินประมาณ 5,475 – 6,375 บาท / เดือน
  4. ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบ 31 – 35 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับ ร้อยละ 44.00 – 50.00 % ของค่าจ้างฌแลี่ยน 60 เดือนสุดท้าย(%) จะได้รับเงินประมาณ 6,600 – 7,500 บาท / เดือน

เงื่อนไขการรับเงินบำนาญ

จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน หรือ 15 ปีขึ้นไป อายุครบ 55 ปี บริบูรณ์ หรือสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน

———————————-
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *