Information Operations คืออะไร

เรียนรู้คำว่า IO คือ การปฎิบัติการที่มุ่งเน้นให้มีผลต่อข้อมูลข่าวสาร หรือ ระบบข้อมูลข่าวสารของฝ่ายตรงข้าม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *