"Gulf" เข้าถือหุ้น "INTOUCH" สัดส่วน 4.59%

GULF เข้าถือหุ้น INTOUCH เชื่อว่ารับปันผลตอบแทนสูง

 • บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เข้าซื้อหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTOUCH (ชื่อหลักทรัพย์: INTUCH) จำนวน 147,044,400 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 4.59% เพราะเชื่อว่า INTOUCH มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง ซึ่งคาดว่าใน 3 ปีข้างหน้า จะได้รับผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 4-5% ต่อปี หรือประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น 0.5 บาทต่อหุ้น

 • โดย Gulf ได้ทยอยเข้าซื้อหุ้น INTOUCH ช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงเมื่อ 2-3 เดือนก่อน สำหรับเงินที่ใช้ในการลงทุนนั้นมาจากกระแสเงินสดและเงินกู้ของบริษัท

 • ข้อมูลวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย มองว่า
  • การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้เป็นการบริหารเงินสด (Cash Flow) ของ GULF คาดว่าจะใช้เงินราว 8,000 ล้านบาท ซึ่งใช้เงินสด 4,000 ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้นที่ดอกเบี้ยต่ำอีก 4,000 ล้านบาท
  • GULF จะได้ประโยชน์จากการลงทุนใน INTOUCH จากผลตอบแทนจากเงินปันผลระดับสูง (อิงประมาณการการกู้ยืมที่ 50%)
  • บริษัทฯ จะไม่จ่ายปันผลเพิ่ม แต่จะเอาเงินไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต
  • การลงทุนครั้งนี้น่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านธุรกิจมากกว่าจะมีความร่วมมือกันในอนาคต เพราะที่ผ่านมา GULF ได้ไปลงทุนในกิจการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่าง เช่น ท่าเรือหรือท่อก๊าซ โดยการซื้อหุ้น INTOUCH เป็นการลงทุนในโครงสร้างโทรคมนาคม

ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้น 3 อันดับแรกของ INTOUCH ได้แก่

 1. Singtel Global Investment Pte. Ltd.: 673,348,264 หุ้น หรือ 21.00%

 2. Thai NVDR Company Limited: 510,674,007 หุ้น หรือ 15.93%

 3. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation: 166,753,460 หุ้น หรือ 5.20%

 4. GULF ได้เข้า ถือหุ้น INTOUCH ในจำนวน 147,044,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.59% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จะส่งผลให้ GULF ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 4 จากที่ผ่านมาไม่เคยถือหุ้นมาก่อน


ข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การวิเคราะห์ข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย และสำนักข่าวอีไฟแนนซ์


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *