ACCESSTRADE เปิดตัว FRAUD SHIELD

ACCESSTRADE ประเทศไทยขอเรียบแจ้งการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของทาง ACCESSTRADE โดนใช้ชื่อฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดว่า ACCESSTRADE FRAUD SHIELD เป็นบริการที่จะช่วยพาร์ทเนอร์ปกป้องสิทธิ และ เพื่อรับรองว่าการใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น จะต้องเกิดขึ้นจากยอด conversion ที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น

กลโกงของการโฆษณาใน Affiliate Marketing

 

การโฆษณาแบบหลอกลองใน Affiliate Marketing

 

  • Brand Bidding: การโฆษณาผ่านการใช้ชื่อแบรนด์ของเจ้าของสินค้าเพื่อให้โฆษณาถูกโชว์บน Search Engine ผ่านการซื้อโฆษณาบน Google Ads โดยที่เจ้าของแบรนด์ไม่ได้อนุญาต
  • Click Flooding: การทำให้เกิดจำนวนคลิกโดยอัตโนมัติเป็นจำนวนมาก หรือเรียกว่า Click Flooding เพื่อให้มีโอกาสได้รับ conversion จากการคลิกสุดท้าย
  • Fake Conversion: ยอดขายปลอม, ยอดขายที่ไม่เกิดขึ้นจริง หรือ การสมัครปลอมๆ เป็นการสร้างยอดที่ทำให้ยอดเกิดขึ้นในระบบ แต่ยอดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นยอดที่สร้างขึ้นแบบปลอมๆโดย Publisher

Brand Bidding Protection (การป้องกันการโฆษณาผ่านการใช้แบรนด์)

การตรวจสอบการทำ Brand Bidding

  • Monitor – ทางทีมงาน ACCESSTRADE จะมีฟังก์ชั่น Fraud Shield คอยตรวจสอบและเฝ้าสังเกตุการค้นหาบนหน้า Google Search เพื่อตรวจสอบการทำ Brand Bidding บน Google Ads จากการเพิ่มคำค้นหา เช่น ชื่อแบรนด์ต่างๆ
  • Report – ทางระบบจะทำการปฏิเสธบัญชีของ ACCESSTRADE Publisher หากถูกตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดกฎจริง นอกจากนี้การกระทำผิดกฎดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบได้จาก Network อื่นๆด้วย

Click Flooding Protection (การป้องกันการคลิกปลอมที่เกิดขึ้น)

Click Flooding Protection

  • Block – Fraud Shield’s จะใช้ระบบ Firewall ในการ block click flooding จากแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ไม่ระบุตัวตน ก่อนที่จะเข้ามายังเว็บไซต์ หรือ แอปบนมือถือ
  • Improve – การโฆษณาผิดประเภท หรือ Ad Fraud สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกวัน ทางทีมงาน ACCESSTRADE จะทำการตรวจสอบทุกๆคลิกที่เกิดขึ้นในระบบ และ จะทำการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

Fake Conversion Protection (ยอดขายปลอม)

การป้องกันยอดขายปลอมที่เกิดขึ้น

  • Track – การติดตามผลด้วย Fraud Shield สามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อเช็คว่ายอดขายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นยอดขายปลอมหรือไม่ การตรวจสอบดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของ Advertiser
  • Reject – หาก ACCESSTRADE Publisher มีการสร้างยอดขายปลอมขึ้นมา ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทยจะทำการปฏิเสธ บัญชีของทาง Publisher เจ้านั้นๆรวมไปถึงการปฏิเสธยอดที่เกิดขึ้นทั้งหมด