“สืบเนื่องจากการที่พาร์ทเนอร์นำคูปองโค้ดของทาง Central Online ไปโปรโมท โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ทำให้นำไปใช้แล้วเกิดปัญหา อันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ Central นั้น ทางบริษัท Central Online เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานของทาง publisher และมีความเห็นอกเห็นใจกับ partner ทุกๆส่วน จึงอยากใคร่ขอความร่วมมือกับทาง AccessTrade ให้ช่วยควบคุมและกำชับ และ ใคร่ขอความร่วมมือกับทาง partner ว่า คูปองโค้ดที่นำไปใช้นั้น กรุณาเช็คให้รอบคอบว่า สามารถใช้ได้กับลูกค้าทุกราย และ ระบุ รายละเอียด เงื่อนไข อย่างชัดเจนและครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวตามที่เคยเกิดขึ้นแล้ว

หากยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีก ทาง Central Online ต้องขอดำเนินการ ตามมาตรการลงโทษ ของทาง AccessTrade ต่อไป”

ทาง AccessTrade จึงได้ตั้งกฎข้อบังคับสำหรับพาร์ทเนอร์ในการโปรโมทแคมเปญของ Central ขึ้น โดยในเรื่องมาตรการลงโทษ หากพาร์ทเนอร์ที่ไม่ปฎิบัติตามกฎข้อบังคับหรือฝ่าฝืนกฎ ซึ่งทำให้ทางแบรนด์ Central Online ได้รับผลเสียกระทบต่อภาพลักษณ์ ทาง  AccessTrade จะขอดำเนินการลงโทษตามมาตรการ ดังต่อไปนี้

หากมีการฝ่าฝืนกฎ ครั้งที่ 1 : ทาง AccessTrade จะแจ้งเตือนพาร์ทเนอร์ที่ฝ่าฝืนก่อน เพื่อไม่ให้พาร์ทเนอร์กระทำผิดขึ้นอีกเป็นซ้ำสอง
หากมีการฝ่าฝืนกฎ ครั้งที่ 2 : หากพาร์ทเนอร์ยังมีเจตนาจงใจโปรโมท โดยไม่ได้เช็คให้ละเอียดรอบคอบอีก ทาง  AccessTrade  จะงดการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ในเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งเดือน ในยอดของ central online ทั้งหมด
หากมีการฝ่าฝืนกฎ ครั้งที่ 3 : ทาง AccessTrade จะขอยกเลิกการอนุญาตให้พาร์ทเนอร์โปรโมท Central หรือ Reject Partner พาร์ทเนอร์ผู้นั้นจะไม่สามารถโปรโมท Central ได้อีก

มาตรการลงโทษมีผลตั้งแต่ วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *