Passive Income คืออะไร ?  “Passive Income” เป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงแรงไปในตอนแรก และยังคงสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่างานจะเสร็จสิ้นไปแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้ว แต่ยังคงมีรายได้อยู่เสมอ กล่าวคือ เป็นเงินที่สามารถสร้างกระแสเงินสดหรือรายรับกลับมาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะตรงข้ามกับ “Active Income” ที่เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการ  […]