UOB ประกาศซื้อกิจการธนาคารกลุ่มลูกค้าของซิตี้ประเทศไทย
กลุ่มธนาคาร UOB ทำข้อตกลงซื้อกิจการลูกค้ารายย่อย ข่าวด่วน จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้รายงานออกมาว่าทางกลุ่มธนาคาร UOB ได้มีการทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยของ ซิตี้กรุ๊ป รวมสินเชื่อ ที่ไม่มีหลักประกัน และ มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และ ธุรกิจเงินฝากรายย่อยในประเทศ […]