โอนเงินรายได้เกษตรกร งวดที่ 1-7
เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ส่วนต่างประกันราคาข้าว จ่ายงวดที่ 1-7 เช็ครายละเอียดเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 1-7 จากการตรจสอบล่าสุดทางด้าน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีและ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบแนวทางดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 […]