AccessTrade ขอเรียนแจ้งสมาชิก เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ “AZAY-Sungwai ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย” ชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาระบบติดตามผล Tracking tag บนเว็บไซต์ โดยมีผลตั้งแต่ วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2560) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปิดใช้งานแคมเปญเพิ่มเติม จากทาง […]
AccessTrade ขอเรียนแจ้งสมาชิก เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ “AZAY-Tookjai ประกันอุบัติเหตุถูกใจได้คุ้ม” เนื่องด้วยแคมเปญนี้ได้หมดอายุสัญญาลงกับทาง AccessTrade โดยมีผลตั้งแต่ วันนี้ (15 กุมภาพันธ์  2560) เป็นต้นไป โดย Action จากแคมเปญ AZAY-Tookjai ประกันอุบัติเหตุถูกใจได้คุ้ม ที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ จะไม่ถูกนำไปคิดค่าคอมมิสชัน ดังนั้น ท่านสามารถนำลิงค์และแบนเนอร์ของแคมเปญอื่นๆ ไปทำการโปรโมทในเว็บไซต์ของท่านทดแทนได้ […]