AccessTrade ขอเรียนแจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป แคมเปญ Konvy จะสร้างแบรนด์หนักขึ้น โดยจัดโฆษณาบนสื่อ BTS ซึ่งพาทเนอร์อาจสามารถโปรโมทและทำยอดได้ง่ายและมากขึ้น ทั้งนี้ KONVY มีคลิปวีดิโอที่ใช้โปรโมทบน BTS […]
AccessTrade ขอเรียนแจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า ตั้งแต่วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2560) เป็นต้นไป สำหรับแคมเปญ Beauticool  พาร์ทเนอร์จะต้องทำการใส่  UTM Tracking Code ต่อท้าย URL  เนื่องจากข้อกำหนดของ Beauticool ที่จะต้องมี […]