AccessTrade ขอเรียนแจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า ขณะนี้ทาง แคมเปญ “KTC” จะมีการปรับค่าคอมมิสชันเพิ่มขึ้น ซึ่งจากเดิมค่าคอมมิชชัน 300 บาท โดยค่าคอมมิสชันใหม่จะถูกปรับขึ้นเป็น 400 บาท เพื่อให้ Partner ทุกท่านสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ […]
ขอเรียนแจ้งสมาชิกทุกท่านให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2560 เป็นต้นไป แคมเปญ Konvy จะทำการปรับอัตราค่าคอมมิชชั่นลง โดยจะปรับลดคอมมิชชั่นปกติ จากเดิมที่ให้ค่าคอมมิชชั่น 7% ทุกรายการสินค้า เป็นคอมมิสชั่นใหม่คือ สมาชิกจะได้รับ ค่าคอมมิชชั่นในอัตรา 6% ของทุกรายการสินค้า […]