1Malaysia Development Berhad

1MDB ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังจากเคยเป็นเรื่องใหญ่ในมาเลเซีย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *