เช็คอันดับ คณะที่มีผู้สมัคร TCAS เยอะสุด

เปิดเผย 10 อันดับผู้สมัคร TCAS มากที่สุดในรอบ 3

TCAS หรือ Thai University Center Admission System คือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ มาหวิยาลัย ซึ่งเริ่มต้นนำมาใช้กันตั้งแต่ปี 2561 เป็นระบบที่ถูกออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ในปีการศึกษา 2563 นี้ การสอบคัดเลือกรอบที่ 3 นั้น พบว่าคณะพยาบาล ม.บูรพา ได้อันดับ 1 ซึ่งมีคนสมัครเข้าศึกษาเยอะมากที่สุด สำหรับคนที่สมัครต้องรีบเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นี้เท่านั้น 

ผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับมหาวิยาลัย (TCAS63) พบว่า 10 อันดับ ของสาขาวิชายอดฮิต ที่มีผู้สมัครมากที่สุดจากการตรวจสอบข้อมูล สามารถดูอันดับดังกล่าวได้ด้านล่าง

  1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลักนเรศวร
  5. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลักธรรมศาสตร์
  6. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลักบูรพา
  7. คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิยาลัยบูรพา
  8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่
  9. คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิยาลัยพะเยา
  10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา

ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 3 ต้องทำภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นี้!

  • ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในรอบที่ 3 เพียงสาขาวิชาเดียวที่ดีที่สุด จะพิจารณาจากอันดับที่เลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
  • ถ้าต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้นักศึกษากด ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 23.59 น.
  • ถ้าหากว่าไม่สนใจ เข้าศึกษาต่อ ในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์” หรือ ไม่กดยืนยันสิทธิ์ ภายในเวลาที่กำหนด และ จะขอใช้สิทธิ์ เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
  • ถ้าสาขาวิชากำหนดให้ต้องสัมภาษณ์, ทำการตรวจร่างกาย, ส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในวัน และ เวลาที่กำหนด ผู้ที่ต้องยืนยันสิทธิ์ ต้องดำดนินการตามที่สาขาวิชากำหนดให้เรียบร้อย ไม่เช่นนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าศึกษา และ จะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

การสมัคร TCAS63 รอบที่ 4 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563 นี้!

  • สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูล GPAX6 จำนวนหน่ายกิต และ คะแนนเฉลี่ย จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ GAT, O-NET, PAT 9 วิชาสามัญ ผ่านระบบ ให้ถูกต้อง ก่อนที่จะทำการสมัคร หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้ จะไม่สามารถเลือกสมัครบางสาขาวิชาได้
  • ต้องศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร และ เกณฑ์ ในการคำนวณคะแนน ในสาขาวิชาที่เลือกสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
  • สามารถเลือกวิชาได้สูงสุด 4 อันดับ ซึ่งระบบจะทำการคำนวณคะแนน สำหรับการคัดเลือกของสาขาวิชาให้ทราบทันที หลังจากยืนยันการเลือกสาขาวิชาแล้ว สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยจะต้องยืนยันให้เสร็จ ภายในเวลา 23.59 ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
  • การสมัครที่สมบูรณ์ คือการกดยืนยัน สาขาวิชาที่เลือก และ ทำการชำระเงินตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือก ผ่านใบสมัครที่พิมพ์ ในขั้นตอนที่ 4 ต้องแสดงสถานะการชำระเงิน “ชำระแล้ว”
  • สามารถตรวจสอบประวัติการยืนยัน การเลือกสาขาวิชา และ ประวัติการชำระเงินค่าสมัครให้เรียบร้อย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *