ไฟเขียวปลดล็อก ภาคเอกชน จัดซื้อวัคซีนโควิดได้

ศบค. ไฟเขียว ให้เอกชน สามารถสั่งซื้อวัคซีนโควิดเองได้แล้ว

วันนี้ได้มีการประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ดอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 โดยมีประกาศมีรายละเอียดตามด้านล่าง

  • ให้มีการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ที่มีคุณภาพให้กับประชาชน โดยอย่างน้อยให้สามารถครอบคลุมได้ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร
  • กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิยาลัยจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุข ร่วมมือกันในการดำเนินการจัดหา หรือนำเข้าวัคซีนโควิด 19 อย่างเร่งด่วนภายใต้กฎหมาย, กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานนั้นๆกำหนด
  • ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ประสานงาน, สงเสริม และ สนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนโควิด ในการดำเนินการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
  • สถานพยาบาลเอกชน และภาคเอกชนสามารถจัดหา หรือขอรับการสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงาน ภายใต้กฎ, ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ทที่เกี่ยวข่องเพื่อนำมาให้บริการประชาชนหรือบุคลากรในความดูแลได้ตามความเหมาะสม วัคซีนดังกล่าวจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา และ ต้องพิจารณากำหนดราคาวัคซีนและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดหาวัคซีนโรคโควิด 19 มาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจากหน่วยงานตามข้อ 3 และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงหลักเกณฑ์หรือแผนการใช้จ่ายงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนทุกภาคส่วนเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับระบบแพลตฟอร์มหมอพร้อม ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 และ เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *