ค่าใช้จ่ายในการ 'โอนบ้าน-โอนที่ดิน' มีอะไรบ้าง?

การโอนบ้าน-โอนที่ดิน 

 • ก่อนหน้านี้ ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วเกี่ยวกับการเลื่อนยื่นภาษีทุกรูปแบบ (อ่านเพิ่มเติม: สรุป! การเลื่อนยื่นภาษีทุกแบบปี 2563) และในช่วงนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วกับการยื่นภาษีปีนี้ที่สามารถยื่นแบบภาษีทั้งแบบกระดาษและผ่านอินเทอร์เน็ตได้ภายใน 31 สิงหาคม 2563 นี้
 • วันนี้เราจึงมาพูดคุยเกี่ยวกับการโอนบ้านและการโอนที่ดินว่ามีรูปแบบ, ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการยื่นภาษีได้

ค่าใช้จ่ายและรูปแบบของการโอนบ้าน-โอนที่ดิน

 • กรณีการโอนมรดก

  1. ถ้าผู้รับมรดกเป็นผู้สืบสันดาน ได้แก่ บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ หรือผู้รับมรดกคือคู่สมรส จะต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนมรดก 0.5% จากราคาประเมิน

  2. ถ้าผู้รับมรดกเป็นญาติพี่น้อง ได้แก่ พี่, น้อง, ลูกบุญธรรม จะต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนมรดก 2% จากราคาประเมิน
   #หมายเหตุ ดังที่กล่าวมาข้างต้นจะมีค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ค่าคำขอโอนมรดก แปลงละ 5 บาท, ค่าประกาศมรดก แปลงละ 10 บาท, ค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดก แปลงละ 50 บาท เป็นต้น


 • กรณีการโอนโดยการยกให้ญาติพี่น้อง

  1. โอนให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย 
   • ค่าธรรมเนียมการโอน 0.5% ของราคาประเมิน
   • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาประเมิน
   • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีการยกเว้น เมื่อโอนให้แต่ละคนมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท ถ้าเกินกำหนด เสียภาษี 5% ของมูลค่าที่เกินมา

  2. โอนให้ลูกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (พ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือพ่อไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร)
   • ค่าธรรมเนียมการโอน 0.5% ของราคาประเมิน
   • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาประเมิน หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาประเมิน
   • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจ่ายตามขั้นบันไดของราคาประเมิน และหักค่าใช้จ่ายได้ 50%

  3. โอนให้สามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส
   • ค่าธรรมเนียมการโอน 0.5% ของราคาประเมิน
   • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาประเมิน หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาประเมิน
   • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจ่ายตามขั้นบันไดของราคาประเมิน และหักค่าใช้จ่ายได้ 50%

  4.  โอนให้ญาติพี่น้อง
   • ค่าธรรมเนียมการโอน 0.5% ของราคาประเมิน
   • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาประเมิน หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาประเมิน
   • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจ่ายตามขั้นบันไดของราคาประเมิน และหักค่าใช้จ่ายได้ 50%

 • กรณีการโอนเพื่อการซื้อขายที่ดิน-บ้าน

  • การซื้อขายบ้านหรือที่ดิน กับใครก็ตามนั้นมีค่าใช้จ่ายในการโอน 5 อย่าง ดังนี้
   • ค่าธรรมเนียมการโอน
    -ค่าธรรมเนียมปกติ 2% ของมูลค่า
    -ค่าธรรมเนียมการโอนที่ปรับลดเป็น 0.01% เฉพาะการซื้อ-ขายบ้านพร้อมที่ดิน ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท จนถึง 24 ธันวาคม 2563


   • ค่าจดจำนอง
    -ค่าจดจำนองปกติ 1% ของมูลค่าจำนอง
    -ค่าจดจำนองการโอนที่ปรับลดเป็น 0.01% เฉพาะการซื้อ-ขายบ้านพร้อมที่ดิน ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท จนถึง 24 ธันวาคม 2563


   • ค่าอากรแสตมป์
    -ซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน กรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา+มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี หรือถือครองมาครบ 5 ปี ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินทุนทรัพย์ (คิดตามราคาที่สูงกว่า)
    -ซื้อขายที่ดินอย่างเดียว ต้องถือครองครบ 5 ปีจึงจะเสียค่าอากรแสตมป์อย่างเดียว


   • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
    -ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อขายหรือได้รับจากมรดกต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมินทุนทรัพย์ (คิดตามราคาที่สูงกว่า)


   • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    -ผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลจะต้องเสียภาษีเงินได้ฯ 1% ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อ-ขาย  (คิดตามราคาที่สูงกว่า)
    -ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คำนวณตามขั้นบันได โดยใช้ราคาประเมินรวมบ้าน-ที่ดิน แล้วนำมาคำนวณอัตราภาษีเงินได้ และหักค่าใช้จ่ายต่างๆ (*ไม่ได้รับยกเว้นสำหรับเงินได้ 0-150,000 บาทแรก)แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *