แจกเงินอุดหนุน ผู้ประกอบการ 3,000 บาท ต่อพนักงาน 1 คน

ยอดลงทะเบียน ขอรับเงินอุดหนุน 3000 บาท 3 เดือน

ใกล้จะหมดเวลาลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน 3000 บาท สำหรับการส่งเสริมการจ้างงาน SME เพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th

แจ้งความคืบหน้าสำหรับโครงการส่งเสริมการจ้างงาน เอสเอ็มอี ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนลูกจ้างจำนวน 3,000 บาท นาน 3 เดือนผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึง 20 พฤศจิกายน 2564 จากการตรวจสอบตัวเลขล่าสุดคนลงทะเบียนยังน้อยอยู่ และเหลือเวลาลงทะเบียนอีกแค่ 3 วันสุดท้ายเท่านั้น ตัวเลขผู้ลงทะเบียนมีเพียงแต่ 2 แสนราย ณ ปัจจุบัน

โครงการส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี ที่รัฐบาลได้เปิดมาล่าสุดนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือนายจ้าง ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ให้สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงเดือนมการาคม 2565

เงินอุดหนุนที่นายจ้างได้รับครั้งนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แล้วแต่กรณีโดยไม่ต้องนำไปคิดเป็นรายได้ หรือคำนวณเป็นรายจ่ายในการหักภาษี การอุดหนุนเงินช่วยนายจ้างในโครงการนี้ เป็นสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง

  • นายจ้างสถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบ ประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน
  • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึง 20 พฤศจิกายน 2564

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน ผู้ประกอบการ

  • รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยนเหลืออุดหนุนให้กับนายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คนที่อยู่ในฐานข้อมูล ประกันสังคม ม.33 ที่มีสถานะ Active ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
  • รับเงินอุดหนุน 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงเดือน มกราคม 2565
  • นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงาน ให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ซึ่งหากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้นๆ
  • นายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5
  • หากนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

เอกสารที่จะต้องเตรียม เพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ

  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
  • กรณีมอบอำนาจต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจ, เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้มีการลงทะเบียน กรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองโดยติดต่อที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถาม เพื่อเติมสามารถติดต่อสอบถามไปยังกระทรวงแรงงานโทร 1506 กด 2 ทางกรมการจัดหางาน หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *